Stadgar

januari 29th, 2018 by Gustaf

§1. Johnny Bodesällskapet är en förening med syftet att uppmärksamma och lyfta fram sångaren, kompositören och skandalmakaren Johnny Bodes liv och gärning.

§2. Den som uppskattar Johnny Bode och betalar årsavgiften kan bli medlem i Johnny Bodesällskapet. Nya medlemmar förses med ett numrerat medlemskort som bevis på sitt medlemskap. Värdiga personer kan även väljas in som hedersmedlemmar om minst två tredjedelar röstar för detta vid ett medlemsmöte.

§3. Utträda ur Johnny Bodesällskapet kan man göra när som helst, men den som inte förnyar sitt medlemskap utträder automatiskt. Toleransnivån för opassande uppträdande är naturligtvis hög, men vid extrema situationer kan en medlem uteslutas genom majoritetsbeslut i styrelsen.

§4. Johnny Bodesällskapets verksamhetsår löper från Johnny Bodes födelsedag den 6 januari till trettondagsafton den 5 januari följande år. Årsmöte hålls på trettondagsaftonen eller senast två veckor efteråt. På årsmötet väljs styrelse och revisorer. Dessutom hålls alltid en storstilad fest i Johnny Bodes anda. Övriga medlemsmöten hålls så ofta som styrelsen behagar, men minst en gång om året. I regel bör även dessa följas av en fest. Inför alla möten ska kallelse skickas ut till samtliga medlemmar minst två veckor i förväg.

§5. Johnny Bodesällskapets styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt två suppleanter. Styrelsens uppgift är att ordna möten, komma med briljanta idéer till aktiviteter i Johnny Bodes anda samt sköta Johnny Bodesällskapets ekonomi (förhoppningsvis inte i Johnny Bodes anda).

§6. Johnny Bodesällskapet har två revisorer. Revisorerna ska kontrollera ekonomin och uppmanas vara extremt nitiska.

§7. Beslut fattas genom majoritetsomröstning på medlems- eller årsmöte. För att möte ska vara giltigt och beslutsfähigt ska minst fyra styrelseledamöter närvara.

§8. Dessa stadgar kan endast ändras på ett årsmöte med minst två tredjedelars majoritet.

§9. Johnny Bodesällskapet kan endast upplösas om två tredjedelar av närvarande medlemmar röstar för detta vid två på varandra följande möten, varav det första skall vara ett årsmöte. Återstående ekonomiska medel ska i så fall festas upp, gärna på en Danmarksbåt.